Wypłata zawieszonych emerytur

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2013-10-03

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości są już dostępne projekty ustaw dotyczące wypłaty zawieszonych świadczeń emerytalnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy te regulacje prawne wejdą w życie i jaki będzie ich ostateczny kształt.

Przypomnijmy, że w dniu 13 listopada 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 2/12, na podstawie którego art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 103 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 roku, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy wyrok wszedł w życie w dniu 22 listopada 2012 roku.

Pomimo korzystnego dla ubezpieczonych rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych konsekwentnie odmawia wypłaty świadczeń emerytalnych zawieszonych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

Popełniony błąd dostrzegł ustawodawca, w efekcie czego powstały dwa odrębne projekty ustaw, tj. projekt z dnia 27 czerwca 2013 roku - „Ustawa o wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.” oraz projekt z dnia 9 września 2013 roku - „Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.”.

Oba projekty zakładają, iż wypłata zawieszonego uprzednio świadczenia następować będzie na wniosek ubezpieczonego złożony w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a ZUS zobowiązany będzie do wydania stosownej decyzji w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Co ciekawe projekt z dnia 9 września 2013 roku zakłada dodatkowo, iż wypłata zawieszonych emerytur nastąpi wraz z odsetkami ustawowymi, które miałyby przysługiwać od dnia wejścia przepisów w życie.

Co do zasady projektowane przepisy ocenić należy pozytywnie. Niemniej niepokojący jest zapis, zgodnie z którym regulacje te nie obejmą osób, którym prawo do wypłaty emerytury zostało ustalone na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Może się bowiem okazać, że osoby, których odwołania od uprzednich decyzji ZUS zostały prawomocnie oddalone, nie będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa planowanych regulacji prawnych. Podobnie niepokojące są zapisy, zgodnie z którymi ZUS zawiesi postępowania w stosunku do osób, które złożyły odwołania do sądu, natomiast warunkiem odwieszenia i dalszego prowadzenia postępowań będzie cofnięcie odwołań przez emerytów i umorzenie postępowań sądowych.

Na obecnym etapie nie sposób przewidzieć, czy, w jakim kształcie i kiedy projektowane regulacje prawne wejdą w życie.

Piotr Stolarczyk
Radca prawny