Wstępne badania lekarskie ważne również u nowego pracodawcy

Wstecz
Anna Rogowska
2013-10-31

Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzenie zmian regulacji prawnych dotyczących obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim przez osoby rozpoczynające świadczenie pracy.

Regulacja art. 229 § 1 Kodeksu pracy w wersji obowiązującej od marca 2011 roku wprowadziła zasadę, zgodnie z którą wstępnym badaniom lekarskim poddawane są osoby przyjmowane do pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy osoba zostaje ponownie zatrudniona u danego pracodawcy na tym samym stanowisku lub na stanowisku o tych samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy zawartej z tym pracodawcą. W takim wypadku pracownik nie jest zobowiązany do poddawania się badaniom.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki wskazana powyżej regulacja ulegnie zmianie. Ma ona polegać na wprowadzeniu do Kodeksu pracy zapisów, zgodnie z którymi brak konieczności poddawania się wstępnym badaniom lekarskim będzie dotyczył również osób przyjmowanych do pracy przez nowego pracodawcę, tj. innego niż ten, u którego dana osoba była dotychczas zatrudniona. Warunkiem będzie zatrudnienie na stanowisku pracy analogicznym do zajmowanego uprzednio u innego pracodawcy lub na stanowisku o takich samym warunkach pracy. Oczywiście skorzystanie ze wskazanego powyżej ułatwienia będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskane uprzednio zaświadczenie potwierdzające zdolność do pracy będzie nadal ważne, tj. nie upłynie okres, na jaki zostało wydane.

Planowane zmiany należy ocenić pozytywnie, w szczególności z punktu widzenia osób często zmieniających pracę. Skoro dana osoba zmienia miejsce zatrudnienia, ale świadczy u nowego pracodawcy pracę tego samego rodzaju, co u poprzedniego, nie ma powodów, aby poddawała się kolejnym badaniom lekarskim.

Powyższe zmiany z jednej strony pozwolą na zaoszczędzenie pracownikowi czasu potrzebnego na poddanie się badaniom, z drugiej zaś strony na zaoszczędzenie pracodawcy środków pieniężnych, które musiałby ponieść w związku z koniecznością przeprowadzenia badań.

Anna Rogowska
Radca prawny