Kilka słów o zleceniu transportowym

Wstecz
Anna Rogowska
2013-11-22

Zlecenie transportowe jest obok listu przewozowego jednym z najistotniejszych dokumentów stosowanych w działalności spedycyjno-transportowej, zawierającym informacje dotyczące warunków wykonania przewozu.

W aspekcie prawnym zlecenia transportowe należy traktować jako umowę przewozu, na mocy której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

 

Do zawarcia każdej umowy cywilnej wymagane jest złożenie przez obie strony zgodnych oświadczeń woli. Najczęściej dochodzi do tego poprzez podpisanie przez kontrahentów stosownego dokumentu umowy. W przypadku transportu częstą praktyką są ustalenia warunków przewozu dokonane telefoniczne, poprzez pocztę elektroniczną lub komunikator TRANS, wysłanie do przewoźnika e-mailem lub faksem zlecenia transportowego oraz przystąpienie przez przewoźnika do wykonywania przewozu.

Z formalnego punktu widzenia w takiej sytuacji zlecenie transportowe nie stanowi umowy zawartej w formie pisemnej.  Transport wykonywany jest w oparciu o umowę ustną, a zlecenie transportowe stanowi jedynie pomocniczy środek dowodowy określający ustalone pomiędzy stronami warunki wykonania przewozu.

Powyższe ma o tyle znaczenie, że pewne klauzule zawarte w zleceniu, dla których wymagana jest przez prawo forma pisemna, nie będą skuteczne. Tak jest na przykład w przypadku wprowadzenia w zleceniu klauzuli dotyczącej rozstrzygania sporów przez sąd właściwy ze względu na siedzibę zleceniodawcy.

Zatem, aby zapewnić pełną skuteczność wszystkich postanowień zawartych w zleceniu transportowym, obie strony powinny złożyć własnoręczne podpisy pod dokumentem.

Anna Rogowska
Radca prawny