Język polski w umowach i oświadczeniach

Wstecz
Anna Rogowska
2013-12-05

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zawierają umowy z kontrahentami zagranicznymi, jak również zatrudniają cudzoziemców. Wyjaśniamy kwestie związane z koniecznością stosowania języka polskiego w umowach zawieranych z podmiotami nie władającymi naszym ojczystym językiem.

Obowiązek stosowania języka polskiego w obrocie profesjonalnym (bez udziału konsumentów) dotyczy przypadków, gdy obrót ten jest wykonywany przez organy i instytucje publiczne.

Z kolei w obrocie z udziałem konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli konsument ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz gdy umowa ma być wykonana lub wykonywana jest na terytorium naszego kraju. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby dokumenty w obrocie z konsumentami sporządzone zostały jednocześnie w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Podstawą ich wykładni będzie wersja w języku polskim, jeżeli konsument jest obywatelem RP.

Umowa, której stroną jest konsument lub inne niż umowa dokumenty stosowane w obrocie z udziałem konsumentów, mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek konsumenta władającego tym językiem, niebędącego obywatelem polskim, jeżeli uprzednio poinformowano go  o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim. Zasady dotyczące konsumentów stosuje się również do pracowników.

Warto wskazać również, że ustawodawca przewidział sankcje za naruszenie obowiązku stosowania języka polskiego. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania  podlega karze grzywny.  Tej samej karze podlega, kto na terytorium Polski w obrocie lub przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym.

Anna Rogowska
Radca prawny