Zbyt długi okres zawieszenia działalności gospodarczej

Wstecz

Wyrokiem z dnia 1 września 2014 roku, sygn. akt akt VI SAB/Wa 31/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zbyt długi okres zawieszenia działalności gospodarczej skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Sąd potwierdził, że jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia zawieszenia przedsiębiorca nie złoży stosownego wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, wówczas podlega wykreśleniu z ewidencji na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki. Decyzja taka nie podlega sprostowaniu.