Wyrok Trybunału w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z tytułu stosunku pracy

Wstecz

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami naszej Kancelarii 8 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt K 7/13), w którym rozstrzygnął kwestie konstytucyjności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie tzw. nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników z tytułu stosunku pracy. 

Trybunał orzekł, iż przepisy tej ustawy regulujące kwestie „innych nieodpłatnych świadczeń” - rozumianych jako wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości otrzymane przez pracownika - są zgodne z Konstytucją RP.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że tzw. nieodpłatne świadczenia mogą stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem PIT wówczas, gdy zostały spełnione przez pracodawcę w interesie pracownika, przyniosły mu określoną wymierną korzyść, a ponadto pracownik skorzystał z nich w sposób dobrowolny. Konieczne jest również, aby daną korzyść można było przypisać konkretnemu pracownikowi.  

Należy mieć nadzieję, że wyrok Trybunału okaże się pomocny w zakresie rozstrzygania wątpliwości związanych z opodatkowaniem np. udziału pracowników w wyjazdach integracyjnych czy też objęciem ich przez pracodawcę dodatkowym ubezpieczeniem na życie.