Wypłata zawieszonych emerytur na podstawie ustawy – cd.

Wstecz

16 stycznia br. prezydent podpisał  ustawę z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których zawieszono prawo w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.

Ustawę uchwalono w rezultacie wyroku Trybunał Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), na podstawie którego art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 103 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 roku, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe regulacje prawne przewidują wypłatę zawieszonych emerytur po uprzednim obliczeniu ich wysokości z uwzględnieniem waloryzacji, przy czym wypłata świadczeń winna nastąpić wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wejścia ustawy w życie.

Wypłata świadczeń następować będzie na wniosek emeryta składany do właściwego oddziału ZUS, który winien wydać decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do tych emerytów, których roszczenia z tytułu zawieszonej emerytury zastały zaspokojone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.