Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w kwestii polskich przepisów dotyczących okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony

Wstecz

W dniu 13 marca 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie dotyczące  długości okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, w którym uznał, że regulacje obowiązujące w Polsce mają charakter dyskryminujący pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy wykonują tego samego rodzaju obowiązki, co osoby świadczące pracę w oparciu o umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zdaniem Trybunału różnicowanie długości okresu wypowiedzenia w oparciu o kryterium rodzaju umowy o pracę - umowa zawarta na czas określony lub umowa zawarta na czas nieokreślony - jest niedopuszczalne, albowiem stanowi odmienne traktowanie w kontekście warunków zatrudnienia. Tymczasowy charakter zatrudnienia nie stanowi obiektywnego kryterium. Regulacje Kodeksu pracy stawiają pracowników zatrudnionych na czas określony w gorszej sytuacji, stwarzając pracodawcom możliwość ich szybkiego zwolnienia (z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia). 

Wskazany na wstępie wyrok jest szczególnie istotny w kontekście częstej praktyki zawierania wieloletnich umów o pracę, która niejednokrotnie uznawana jest przez polskie sądy za obejście przepisów prawa.

Mając na uwadze znaczenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy spodziewać się dyskusji, która w dalszej pespektywie doprowadzi do zmian Kodeksu pracy.