Przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność osoby trzeciej

Wstecz

29 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I FSK 641/13, w którym stwierdzono, że przedawnienie zobowiązania osoby będącej podatnikiem czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

NSA wskazał, iż odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ma charakter akcesoryjny, tj. istnieje tak długo, jak długo odpowiedzialność podatkową ponosi podatnik będący pierwotnym dłużnikiem. Zdaniem sądu przedawnienie zobowiązania podatkowego dłużnika winno skutkować stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Pogląd ten w pełni koresponduje z regulacją art. 258 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z przedmiotową regulacją organ podatkowy zobowiązany jest do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji podatkowej w przypadku, gdy stała się ona bezprzedmiotowa.