Projektowane zmiany w prawie upadłościowym

Wstecz

Sejm uchwalił 26 czerwca nowelizację przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej (art. 4911 i n.) i przekazał projekt do Senatu.

Przepisy nowelizujące mają na celu uatrakcyjnić instytucję upadłości konsumenckiej, która choć obowiązuje w polskim systemie prawnym już od marca 2009 roku, to cieszy się niewielkim zainteresowaniem.

Projektowane zmiany mają uelastycznić  postępowanie upadłościowe wobec konsumenta poprzez m.in. obniżenie wysokości opłaty sądowej za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do 30 zł (z dotychczasowych 200 zł) oraz kosztów prowadzonego postępowania (wynagrodzenia syndyka), a także ustanowienie zaliczki wypłacanej tymczasowo ze Skarbu Państwa na pokrycie kosztów postępowania w razie niemożności ich zaspokojenia z majątku upadłego. 

Postępowanie upadłościowe w nowym kształcie będzie mogło być prowadzone także wtedy, gdy konsument będzie miał tylko jednego wierzyciela.