O postępowaniach sądowych z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Wstecz

Skarb Państwa występujący w roli inwestora na gruncie regulacji Kodeksu cywilnego ponosi w stosunku do podwykonawców zaangażowanych przy realizacji inwestycji drogowych odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzeń, które z różnych przyczyn nie zostają wypłacane im przez generalnych wykonawców. 

Wysoki stopień intensywności realizacji inwestycji drogowych w Polsce, jak również zła kondycja finansowa podmiotów występujących w roli generalnych wykonawców, doprowadziła do licznych postępowań sądowych wszczynanych przeciwko Skarbowi Państwa na skutek powództw wytaczanych przez podwykonawców. W tego rodzaju postępowaniach Skarb Państwa reprezentowany jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Obecnie szacuje się, iż z udziałem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzonych jest w Polsce około 700 postępowań sądowych. Z uwagi na siedzibę pozwanego wysokość spornych roszczeń oraz fakt, iż Skarb Państwa nie jest przedsiębiorcą,  zdecydowana większość spraw w pierwszej instancji prowadzona jest przed wydziałami cywilnymi Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Bardzo duża ilość spraw, jak również niejednokrotnie znaczny stopień ich skomplikowania, powodują przedłużanie się postępowań. Może się okazać, że zanim postępowania te zostaną zakończone, część podwykonawców będzie zmuszona ogłosić upadłość, ponieważ nie dysponując dochodzonymi należnościami, utraci płynność finansową. Wykonawcy powinni zatem nie zwlekać z podjęciem decyzji w sprawie dochodzenia roszczeń.