Korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego z FUS

Wstecz

Z początkiem października br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadza korzystniejsze zasady obliczania kapitału początkowego. Zmiana przepisów dotyczy kobiet, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko część roku kalendarzowego.

Jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony m.in. przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy, w których zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.

W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli osoba uprawniona nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu emerytury na zasadach określonych w art. 26 ustawy, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta.