ZUS przegrywa w sądzie kwestionując wysokość wynagrodzeń za pracę

Wstecz

Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.

Prowadzone przez naszą Kancelarię i zakończone sukcesem postępowanie zostało wszczęte w wyniku decyzji ZUS, w treści której organ rentowy zakwestionował wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika, twierdząc, że jest ono zbyt wysokie, a ustalenie go w wygórowanej kwocie miało na celu jedynie pozyskanie nadmiernych świadczeń chorobowych.

W toku postępowania wykazaliśmy, że strony stosunku pracy mają swobodę w zakresie określania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz zasad jego ustalania. W wyniku argumentacji oraz przedstawionego materiału dowodowego, prowadzący postępowanie Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków pracownika, a ZUS nie ma prawa do ingerowania w wewnętrzne relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jednocześnie Sąd potwierdził, iż ustalając wysokość wynagrodzenia, strony stosunku pracy są uprawnione do kierowania się stawkami rynkowymi obowiązującymi dla danych grup pracowników i stanowisk pracy.

Sąd podzielił stanowisko zgodnie z którym, o ile pracodawca opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości wynikającej z ustalonego wynagrodzenia za pracę i praca jest faktycznie wykonywana, nie ma podstaw, aby przyjmować, że strony stosunku pracy działały w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń.