Wadliwe decyzje PIP

Wstecz

Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w  obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tut. Kancelaria miała przyjemność reprezentować Klienta zarówno na etapie postępowania administracyjnego, w którym wykazano częściową nieprawidłowość zastrzeżeń Państwowej Inspekcji Pracy podniesionych po zakończonym postępowaniu kontrolnym, jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd administracyjny we wskazanym postępowaniu przyznał rację argumentacji przedstawionej w imieniu Klienta w zakresie konieczności zachowania spójnej wykładni pojęcia „osoby zarządzającej” w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeku pracy oraz § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i służby higieny pracy..

Powyższe doprowadziło do uwzględnienia skargi Klienta i uchylenia wadliwych w tym aspekcie decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy obu instancji.