Zmiany w prawie zamówień publicznych

Wstecz

W dniu 15 marca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany dotychczasowych przepisów ukierunkowane zostały na ułatwienie w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po wejściu w życie nowelizacji większą rolę odgrywać mają tzw. pozacenowe kryteria oceny ofert. Zamawiający nie będzie mógł również domagać się od przedsiębiorcy przedłożenia dokumentów, którymi dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych źródeł.

Nowelizacja premiuje również wykonawców, którzy zatrudniają pracowników na umowę o pracę oraz zagrożonych wykluczeniem, np. zakłady pracy chronionej.

Zwiększona ma również zostać rola komunikacji elektronicznej w ramach procesu przetargowego.